Barion Pixel

Reklamačný poriadok

1. Úvodné ustanovenia

1.1. Predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu https://www.merinoponozky.sk je spoločnosť Satin s.r.o., so sídlom Zelnica 1702/15, 911 01 Trenčín, IČO: 36 327 433, DIČ: 2021712946, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, vložka číslo: 13650/R. Bankové spojenie : SLSP a.s., číslo účtu: SK29 0900 0000 0050 6839 9831.

1.2 Prevádzkovateľ ako predávajúci týmto reklamačným poriadkom informuje kupujúcich – spotrebiteľov o spôsobe reklamácie tovaru zakúpeného prostredníctvom internetového obchodu uvedeného v bode 1.1. tohto reklamačného poriadku. Reklamačný poriadok informuje o spôsobe uplatňovania reklamácie, vybavovania reklamácie, podmienkach reklamácie a riešenia prípadných sťažností a podnetov spotrebiteľa. Reklamačný poriadok informuje spotrebiteľa o mieste uplatnenia reklamácie, prípadne opráv zakúpeného tovaru. Reklamačný poriadok je predávajúcim vydaný v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Zbierky zákonov o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov ( ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa“ ) a zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mino prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku“ ) .

1.3. Reklamačný poriadok a záruky na tovar poskytované spoločnosťou Satin s.r.o., prevádzkujúcej internetový obchod merinoponozky.sk sa vzťahuje výlučne na tovar zakúpený v internetovom obchode merinoponozky.sk osobami, ktoré sú v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa považované za spotrebiteľa a osoby, ktoré sú za spotrebiteľa považované v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku.

Na všetky ostatné osoby s charakterom podnikateľského subjektu uzatvárajúce obchodný vzťah pri kúpe tovaru prostredníctvom internetového obchodu merinoponozky.sk a ich prípadné nároky bude prihliadané na základe ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. ( Obchodný zákonník ).

2. Zodpovednosť za vady predaného tovaru

2.1. Práva a povinnosti medzi predávajúcim a kupujúcim v rozsahu práv zodpovednosti predávajúceho za vady predaného tovaru a práv kupujúceho z vadného plnenia sa riadia ustanoveniami Zákona o ochrane spotrebiteľa a ustanoveniami §619 a nasl. Občianskeho zákonníka.

2.2. Pri predaji nového a nepoškodeného tovaru ( tovaru s nezmenenou kvalitou ) zodpovedá predávajúci za vady, ktoré má predaný tovar v čase, kedy ho kupujúci prevezme.

2.3. Predávajúci nezodpovedá za vady vzniknuté používaním a opotrebením tovaru so zníženou cenou, ktorý bol v čase predaja predávajúcim riadne označený ako používaný prípadne poškodený a kupujúci bol na uvedené vady upozornený.

2.4. Predávajúci nezodpovedá za vady vzniknuté spôsobom opísaným v bode 4. 2

3. Záručná doba

3.1 Predávajúci poskytuje na predávaný tovar záručnú dobu 24 mesiacov. Reklamácia musí byť uplatnená v uvedenej lehote, inak práva kupujúceho na reklamačné konanie zanikajú.

3.2. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.

3.3 Záručná doba môže byť dohodnutá predávajúcim a kupujúcim na minimálne 12 mesiacov v prípade predaja použitého tovaru alebo tovaru s drobnými vadami, kupujúci musí byť na ne vopred upozornený.

4. Práva spotrebiteľa zo zodpovednosti za vady tovaru

4.1 Spotrebiteľ má právo na plnenie zo zodpovednosti za vady tovaru, a to počas trvania záručnej doby.

4.2 Za vadu tovaru sa nepovažuje :

a/ používanie tovaru na iný účel, ako je obvyklý,

b/ prirodzené opotrebenie tovaru pri jeho správnom používaní a ošetrovaní,

c/ zmena vlastností tovaru v dôsledku prirodzených zmien materiálov, z ktorých je tovar vyrobený

d/ poškodenie tovaru spotrebiteľom

e/ nevhodné ošetrovanie tovaru

4.3 Pri reklamácii tovaru, kde vada tovaru má charakter neodstrániteľnej vady brániacej riadnemu užívaniu tovaru má spotrebiteľ právo na okamžitú výmenu tovaru, resp. odstúpenie od zmluvy.

4.4 Pri reklamácii tovaru, kde vada tovaru má charakter odstrániteľnej vady má spotrebiteľ právo na odstránenie vady tovaru jeho opravou alebo výmenu tovaru.

4.5 V prípade reklamácie tovaru, ktorá je riešená výmenou alebo čiastočnou výmenou tovaru má spotrebiteľ právo na bezplatnú výmenu tovaru zahŕňajúcu aj náklady spojené s prepravou tovaru.

5. Postup pri reklamácii

5.1 Právo na reklamáciu tovaru si spotrebiteľ uplatňuje výhradne u predávajúceho uvedeného v bode 1.1 Reklamačného poriadku, a to čo najskôr, ako uvedenú vadu na tovare zistil.

5.2 Predávajúci odporúča Reklamáciu oznámiť telefonicky na tel. č. 0905 598 254 alebo mailom na : reklamacie@merinoponozky.sk. Spolu s uvedením dôvodu reklamácie a popisom vady alebo postupovať podľa bodu 5.3.

5.3 Tovar je možné ku reklamácii zaslať prostredníctvom zásielky, a to na adresu predávajúceho uvedenú v bode 1.1.

5.4 Za začiatok reklamácie sa považuje dátum, kedy predávajúci obdrží reklamovaný tovar.

5.5 Tovar pre účely reklamácie musí obsahovať popis vady, kópiu dokladu o kúpe ( faktúra a pod. ).

5.5 Predávajúci bude po zhodnotení riešenia reklamácie bez zbytočného odkladu informovať kupujúceho o ďalšom postupe.

5.6 V prípade uznania reklamácie:

a/ predávajúci odstráni vady tovaru a na náklady predávajúceho tovar zašle kupujúcemu alebo

b/ predávajúci poškodený tovar vymení a na náklady predávajúceho tovar zašle kupujúcemu

c/ v prípade, že nie je možné tovar vymeniť, kupujúci má právo na náhradný tovar v rovnakej kúpnej cene ako bola nadobúdacia cena za reklamovaný tovar alebo

d/ v prípade, že nie je možné tovar vymeniť a kupujúci nemá záujem o výmenu tovaru, vzniká mu právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy s právom na vrátenie kúpnej ceny. V tomto prípade bude kupujúcemu bezodkladne po ukončení reklamácie vrátená kúpna cena za reklamovaný tovar.

5.7 V prípade, že reklamácia bude predávajúcim zamietnutá, spotrebiteľ má právo odborného posúdenia vady výrobku oprávnenou osobou. S výsledkom odborného posúdenia vady môže spotrebiteľ obnoviť reklamáciu tovaru u predávajúceho. Ak sa preukáže nesprávne posúdenie reklamácie predávajúcim, následná reklamácia už nemôže byť zamietnutá.

5.8 Reklamačné konanie môže trvať maximálne 30 dní, predávajúci však rieši prípadné reklamácie bezodkladne, zvyčajne do 2 dní.

5.9 Reklamačné konanie končí informovaním kupujúceho o vybavení reklamácie, a to písomne na elektronickú adresu uvedenú pri prijatí reklamácie od kupujúceho alebo iným kontaktom uvedeným kupujúcim pri odovzdaní tovaru na reklamáciu.

6. Postup pri vrátení alebo výmene tovaru

6.1 Kupujúci má nárok na vrátenie alebo výmenu tovaru zakúpeného pri predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku, a to do 14 dní od doručenia ( prevzatia ) tovaru, pričom dôvod vrátenia alebo výmeny kupujúci nemusí uvádzať.

6.2 Nárok na vrátenie a výmenu tovaru má kupujúci len v prípade, že tovar bol zakúpený u predávajúceho uvedeného v bode 1.1 a vie pôvod tovaru preukázať dokladom o kúpe tovaru,

6.3 Tovar na vrátenie a výmenu musí byť nepoužitý, v pôvodnom nepoškodenom obale, bez znečistenia alebo iného znehodnotenia. Ak je tovar zasielaný prostredníctvom dopravcu, kuriéra a pod., kupujúci musí dbať aby tovar bol riadne zabalený a nepoškodil sa.

6.4 Ak tovar nespĺňa podmienky uvedené v bode 6.3 predávajúci nemusí akceptovať nárok kupujúceho na vrátenie alebo výmenu tovaru

6.5 Postup kupujúceho pri vrátení alebo výmene tovaru je nasledovný:

a/ vrátenie tovaru: kupujúci doručí na adresu predávajúceho uvedenú v bode 1.1 tovar, ktorý chce vrátiť, tovar musí spĺňať náležitosti uvedené v bode 6.1, 6.2, 6.3. Na elektronickú adresu reklamacie@merinoponozky.sk kupujúci odošle „Formulár na odstúpenie od zmluvy“. Podľa údajov uvedených vo formulári predávajúci vráti kupujúcemu kúpnu cenu za tovar, cena dopravy sa nevracia.

b/ výmena tovaru: kupujúci doručí na adresu predávajúceho uvedenú v bode 1.1 tovar, ktorý chce vrátiť, tovar musí spĺňať náležitosti uvedené v bode 6.1, 6.2, 6.3. Na elektronickú adresu reklamacie@merinoponozky.sk kupujúci odošle „Formulár na výmenu tovaru“. Podľa údajov uvedených vo formulári predávajúci zašle kupujúcemu tovar na výmenu, kupujúci si hradí cenu dopravy.

6.6 Formulár na vrátenie alebo výmenu tovaru je k dispozícii na stiahnutie na stránke internetového obchodu: https://www.merinoponozky.sk, v sekcii Na stiahnutie.

7. Záverečné ustanovenia

7.1 Tento reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou obchodných podmienok predávajúceho spol. Satin s.r.o..

7.2 Tento reklamačný poriadok plne rešpektuje ustanovenia zákona č. 250/2007 Zbierky zákonov o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

7.3 V súlade s §18 ods.1 je reklamačný poriadok dostupný pre spotrebiteľa, a to na internetovej stránke predávajúceho uvedeného v bode 1.1 tohto reklamačného poriadku.

7.4 V sporných výkladoch medzi obchodnými podmienkami a Reklamačným poriadkom má prednosť znenie reklamačného poriadku.

7.5 Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu reklamačného poriadku, pričom nové znenie nadobúda účinnosť jeho zverejnením.V Trenčíne dňa 9.septembra 2022

Satin s.r.o.

Nákupný košík